ใบประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้
ยาปฏิชีวนะที่มีการควบคุมการใช้พิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี

---------------------------------------------กรุณาป้อน Username และ Password ที่ใช้ใน HosXP ------------------------------------------------

Username :  
Password :