สถานะห้องพิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี

   ADMIN
วันที่   เดือน   พ.ศ.    ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ Ward จำนวนห้อง (ห้อง) หมายเหตุ
ทั้งหมด ปรับอากาศ ห้องพัดลม ไม่รองรับ